Văn bản pháp quy

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TỪ XA

1. Quy chế, quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục (năm 2019) [Link].

- Luật số 08/2014/QH13 Luật Giáo dục đại học (năm 2014) [Link].

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học [Link].

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học [Link].

- Thông tư số 39/2020-BGD ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học [Link].

- Thông tư số 10/2017-BGD&ĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học [Link].

2. Quy chế, quy định của Đại học Thái Nguyên

- Quy định số 408/ĐHTN QUy định đào tạo đại học cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ [Link].

- Quy định 2476/ĐHTN Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên [Link].

3. Quy chế, quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Quy định 460/ĐHKTCN Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chí [Link]

Tin mới hơn

Tin cũ hơn