Chương trình, đề án

Đề án đào tạo ngắn hạn

CÁC ĐỀ ÁN VỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


1. Đề án đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Ban hành kèm theo Quyết định số   1291/QĐ-ĐHKTCN ngày 11  /  6 /2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link].

- Các chương trình đào tạo ngắn hạn [Link].

Tin mới hơn

Tin cũ hơn