Văn bản pháp quy

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ

04/07/2021 11:43

Các quy chế, quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy.

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

03/07/2021 22:28

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

03/07/2021 22:15

Các quy chế, quy định liên quan đào tạo từ xa

Page 1/1 <1>