Chương trình, đề án

Đề án đào tạo từ xa

CÁC ĐỀ ÁN VỀ ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC


1. Đề án đào tạo và cấp bằng đại học từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng.

- Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHKTCN ngày   /   /2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link].

2. Đề án tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa bằng hình thức xét tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng.

- Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHKTCN ngày   /   /2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link].

3. Đề án đào tạo và cấp bằng đại học đại học từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp.

- Ban hành kèm theo Quyết định số  1096/QĐ-ĐHKTCN ngày 26/5/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link1]. [Link2]

4. Đề án tuyển sinh đại học hệ đào tạo từ xa bằng hình thức xét tuyển ngành Kinh tế công nghiệp và Quản lý công nghiệp.

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-ĐHKTCN ngày  11/6/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp [Link].

Tin mới hơn

Tin cũ hơn